Case Study

Art. 48 dyrektywy 2014/53/UE stracił wazność

Artykuł 48 dyrektywy 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. utracił swoją ważność, jednocześnie całkowicie wyłączył z ważności starą dyrektywę R&TTE 1999/5/WE. Wspomniany artykuł pozwalał przedsiębiorcom na udostępniania na rynku…
CCR
28/06/2017
Case Study

Opakowania substancji niebezpiecznych – oznakowanie

Opakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin wprowadzanych do obrotu muszą być odpowiednio oznakowane i zawierać: 1) nazwę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację substancji niebezpiecznej lub mieszaniny niebezpiecznej 2) nazwę,…
CCR
30/05/2017
Case Study

Przygotowanie do Audytu Energetycznego

Audyt Energetyczny podyktowany jest ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,…
CCR
17/05/2017
Case Study

Jakie informacje są konieczne w dokumencie przewozowym?

Zgodnie z Konwencją Bazylejską o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych dokumenty przewozowe wykorzystywane przy przemieszczaniu odpadów powinny zawierać informacje takie jak: Eksporter odpadów: nazwa, adres, telefon Wytwórcy odpadów…
CCR
08/05/2017
Case Study

Piktogram Epsilon x

Co oznacza symbol Ex na niektórych produktach? Oznakowanie Epsilon x na żółtym tle, w sześciokącie lub alternatywnie trójkącie, wykorzystywane jest do oznakowywania produktów podlegających pod Dyrektywę 2014/34/UE z dnia 26…
CCR
06/04/2017
Case Study

Przekazywanie palet pracownikom firmy

W firmie czasami pozostają uszkodzone palety, które zabierane są do domu przez pracowników. Czy takie działanie jest możliwe, zgodnie z obowiązującymi przepisami? Jeżeli jest, to jak to ująć w ewidencji…
CCR
23/03/2017
Case Study

Baterie – opakowania na zużyte baterie

Czy pojemniki przeznaczone do magazynowania zużytych baterii powinny być atestowane? Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach art. 14. 1. mówi: "Magazynowanie i przetwarzanie zużytych…
CCR
15/03/2017
Case Study

Raportowanie Urząd Marszałkowski

Pragniemy przypomnieć, że do dnia 15 Marca należy wykonać sprawozdawczość do Urzędu Marszałkowskiego zgodnego z siedzibą firmy: roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi roczne sprawozdanie…
CCR
06/03/2017
Case Study

Dane krajów trzecich w UE

Czy musze umieszczać własne logo na wyrobach sprzedawanych w Polsce czy mogę posługiwać się danymi firmy z Chin? Jeżeli przedsiębiorca importuje produkty z poza UE i wprowadza je jako pierwszy…
CCR
23/01/2017
Case Study

Silnik szczotkowy a ROHS

Czy silnik szczotkowy podlega pod rozporządzenie ROHS? Od połowy stycznia 2017r. obowiązuje znowelizowana wersja rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji…
CCR
20/01/2017
Case Study

UOKiK a produkt niebezpieczny

Co UOKiK może zrobić w przypadku uznania, że produktu nie jest bezpieczny? Jeżeli w procesie kontroli zostanie wykryty towar nie spełniający odpowiednich wymagań, uznany będzie za produkt niebezpieczny. W rezultacie…
CCR
04/01/2017
Case Study

Środki Biobójcze

Kiedy produkt należy traktować jako biobójczy? Produktem biobójczym nazywamy substancję czynną lub preparat zawierający co najmniej jedną substancję czynną, który jest przeznaczony do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania, zapobiegania działaniu lub w…
CCR
16/12/2016