KLAUZULA INFORMACYJNA

w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwane „RODO”), informujemy Panią/Pana, że:

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są wspólnie następujące Spółki:

 1. CCR Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 124 lok. 18, 02-577 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000258034, REGON: 140506389, NIP: 5252362047, wysokość kapitału zakładowego Spółki: 5.050.000 zł, adres e-mail: biuro@ccr.pl, numer telefonu: +48 22 213 82 00 (zwana Współadministratorem 1),
 2. CCR REPACK Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 124 lok. 18, 02-577 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000293907, REGON: 141140967, NIP: 7010123825, wysokość kapitału zakładowego Spółki: 2.500.500,00 zł, adres e-mail: biuro@ccr.pl, numer telefonu: +48 22 213 82 00, (zwana Współadministratorem 2),
 3. CCR RELECTRA Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 124 lok. 18, 02-577 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000300945, REGON: 141308645, NIP: 5213474983, wysokość kapitału zakładowego Spółki: 5.000.000 zł, opłacony w całości , adres e-mail: biuro@ccr.pl, numer telefonu: +48 22 213 82 00, (zwana Współadministratorem 3),

zwani dalej Współadministratorami.

2. Niniejszym informujemy, iż w ramach wzajemnych umów o współadministrowanie zostały uzgodnione zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności zostało uzgodnione, iż:

 1. Za wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 (pierwotny i wtórny obowiązek informacyjny), jest odpowiedzialny Współadministrator 2 i Współadministrator 3;
 2. Za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wykonywania przez Panią/Pana przysługujących praw jest odpowiedzialny Wspóladministrator 1. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec Wspóladministratora 2 i Współadministratora 3, którzy przekażą Pani/Pana żądanie Współadministratorowi 1, który zrealizuje Pani/Pana żądanie.
 3. Za wypełnianie pozostałych obowiązków wynikających z RODO jest odpowiedzialny Wspóladministrator 1;

3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się poprzez adres e-mail: daneosobowe@ccr.pl, telefonicznie na numer telefonu: +48 22 213 82 00, lub pisemnie na adres Współadministratorów.

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w następujących celach i na podstawie:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorze (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, np. wystawianie i przechowywanie faktur albo dokumentów księgowych, bądź wynikającego z przepisów o ochronie środowiska).
 3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w celu zapewnienia kontaktu, w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu archiwizacji danych.

5. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa;
 2. dostawcom usług zaopatrującym Współadministratorów w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Współadministratorów (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych);
 3. dostawcom usług kadrowo-płacowych i księgowych;
 4. dostawcom usług prawnych oraz wpierającym Współadministratorów w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);
 5. podmiotom świadczącym Współadministratorom usługi lub podmiotom, którym Współadministrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy:

 1. do Szwajcarii i Argentyny, które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony Pana/Pani danych osobowych,
 2. do Meksyku, Peru, USA, Singapuru, Chile, Chin, Kolumbii, Indii i Wietnamu, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w związku z brakiem decyzji Komisji Europejskiej w przedmiocie stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych oraz że Współadministrator nie zapewnia odpowiednich zabezpieczeń okreslonych w art. 46 i 47 Rozporządzenia.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii Pani/Pana danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez następujący okres, gdy:

 1. dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy przez okres niezbędny dla zawarcia i wykonania umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 2. dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez okres niezbędny do jego wypełnienia wynikający z przepisów prawa;
 3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Współadministratorów – do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, lub w przypadku ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres niezbędny do zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z umowy;

8. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/pan prawo jej wycofania – zgodę można odwołać w dowolnym momencie; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt 3 powyżej.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji każdego z powyższych celów.

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe zostały przez Współadministratorów, w sposób inny niż bezpośrednio od Pani/Pana, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO, dodatkowo informujemy Panią/Pana, iż:

 • zbieramy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 • przetwarzane przez Administratora lub przez Współadministratorów Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić z innego źródła, np. z zawartej umowy.