System Hermes

Odpowiednikiem systemu Rapex w Polsce jest system Hermes, nadzorowany przez UOKiK, który zawiera rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami. Dla ułatwienia identyfikacji, każdy produkt jest szczegółowo opisany, posiada unikalny kod oraz wyszczególniony podwód niezgodności.

System Hermes

System Rapex

System RAPEX utworzono dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów na obszarze Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Głównym i bezpośrednim celem funkcjonowania systemu jest zapewnienie szybkiej wymiany informacji między państwami członkowskimi i Komisją Europejską na temat produktów stwarzających zagrożenie oraz środków podjętych w danym kraju, by wykluczyć lub ograniczyć ich wprowadzanie na rynek, a także ewentualnie użytkowanie.

RAPEX obejmuje wszystkie produkty nieżywnościowe przeznaczone dla konsumentów oraz takie, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że mogą być przez nich użyte. Rejestr nie zawiera informacji na temat środków farmaceutycznych, wyrobów medycznych, pasz ani żywności – ta ostatnia grupa posiada własny system (RASFF). Konsumenci mogą się zapoznać z informacjami znajdującymi się w systemie RAPEX na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

System Rapex

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.

Ministerstwo Środowiska

Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych. Krajowa Izba Gospodarcza promuje społeczną wrażliwość biznesu. Nasze szkolenia i konferencje pomagają przedsiębiorcom wdrażać etyczne standardy. Najwrażliwsze społecznie firmy są nagradzane w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Krajowa Izba Gospodarcza działa na rzecz poprawy wizerunku Polski na świecie. Wiemy, że jeśli Polska będzie postrzegana pozytywnie, to polskie firmy będą miały lepsze szanse na międzynarodowym rynku. Dlatego organizujemy międzynarodowe wystawy naszego kraju podczas Expo (Hanover, Aichi) oraz narodowe ekspozycje naszych przedsiębiorców na całym świecie. Na rzecz wizerunku Polski pracuje Instytut marki Polskiej powołany przez KIG.

Krajowa Izba Gospodarcza

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.

PARP

System ISZTAR

Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej System ISZTAR – Informacja Taryfowa

ISZTAR

CCR-Revlog

CCR specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach i holistycznym podejściu do tematów związanych z ochroną środowiska. Zapewniamy indywidualne podejście do potrzeb każdego klienta. Grupa naszych spółek sprosta wszystkim wymaganiom. Zapewniamy zgodność z krajowymi i międzynarodowymi przepisami oraz normami prawnymi. Stosujemy certyfikowane standardy jakości i procesów.

CCR

Edukacja Ekologiczna REIMAGE

We współczesnym świecie coraz większą rolę odgrywają działania zmierzające do zachowania i poprawy stanu środowiska naturalnego. Najskuteczniejszą metodą jest edukowanie społeczeństwa w zakresie postępowania z odpadami. W tym celu powstał obowiązek, usankcjonowany prawnie, przeprowadzania publicznych kampanii edukacyjnych dla każdego przedsiębiorcy wprowadzającego baterie, elektrosprzęt oraz opakowania na rynek. Rezultatem takich działań, ma być podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, co w znaczący sposób wpłynie na osiągniecie wysokiego poziomu zbierania odpadów.

Dodatkowo, budowanie świadomości ekologicznej nabiera szczególnego znaczenia. Żyjemy w czasach, w których dynamiczny rozwój cywilizacyjny – z jednej strony ułatwia nam życie, z drugiej – ma degradujący wpływ na otaczające nas środowisko. W związku z powyższym właściwe postępowanie z odpadami, które wytwarzamy każdego dnia ma ogromny wpływ na przyszłość naszą i naszych dzieci.

REIMAGE

Centrum Informacji Służby Celnej

Przepraszamy, ale nie masz dostępu do tych treści. Aby uzyskać dostęp prosimy o kontakt pod numerami (22) 213 82 08, konrad.borowiecki@ccr.pl lub zalogowanie się.

GIOŚ

Strona serwisu GIOŚ skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych stanem środowiska w naszym kraju. Na stronbie prezentowane są informacje o stanie środowiska uzyskane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez Inspekcję Ochrony Środowiska, a także z innych źródeł administracyjnych i statystyki publicznej.

GIOŚ

UOKIK

Obszary działań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta:

zapobieganie zaburzeniom funkcjonowania i rozwoju konkurencji oraz eliminowanie tych zaburzeń;

antymonopolowa kontrola fuzji i przejęć;

ochrona zbiorowych interesów konsumentów;

dbanie o bezpieczeństwo produktów i nadzór nad rynkiem wyrobów nieżywnościowych oraz artykułami rolno-spożywczymi w zakresie jakości handlowej;

monitorowanie pomocy publicznej;

udział w procesie legislacyjnym w celu tworzenia otoczenia prawnego stymulującego rozwój konkurencji i w efektywny sposób chroniącego interesy konsumentów.

UOKIK